Onze visie

één school, één team, één doel!2

Ambitieus en uniek

Het GO! atheneum Grimbergen streeft ernaar om jongeren te begeleiden naar leven in gevarieerde omstandigheden. Bij de organisatie van haar onderwijs gaat de school uit van het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO), aangevuld met eigen accenten: wezenlijk hierbij is dat jongeren denken over hun handelen en hierbij verantwoorde keuzen maken. Elke ernstige keuze vergt een samenhangend geheel, waarbij de fundamentele waarden, grondslagen en algemene beginselen zo helder mogelijk worden geformuleerd.

School en gemeenschap

Het PPGO is een project dat per definitie nooit voltooid kan zijn, maar dat in de praktijk elke dag opnieuw vorm moet krijgen via het schoolwerkplan van het GO! atheneum Grimbergen als autonome school binnen het Gemeenschapsonderwijs. Het GO! atheneum Grimbergen legt de nadruk op de gemeenschappelijke waarden, dit impliceert dat ouders en leerlingen een positieve erkenning en waardering tonen voor de verscheidenheid van meningen en gedragsvormen in onze maatschappij.

Inspraak en engagement

Ons doel is een totale ontwikkeling van de jongere na te streven via: de attitudevorming met bijzondere aandacht voor een kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien van mens, natuur en samenleving. De bereidheid om zich belangrijkstellend, maar zonder bemoeizucht in de ervarings- en waardenwereld van de andere in te leven. Het stimuleren tot het opbouwen van een persoonlijke verantwoorde keuze, die gepaard gaat met verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van zichzelf en van de anderen in de samenleving. De keuze van een studierichting is vanzelfsprekend van groot belang. Het GO! atheneum Grimbergen helpt de leerling en de ouders bij deze keuze door een advies te geven en benadrukt hierbij dat dit advies een gefundeerde richtlijn is.

Neutraal en pluralistisch

Problemen in verband met politieke, filosofische, godsdienstige of ethische overtuigingen worden immers niet uit de weg gegaan, maar objectief en respectvol behandeld, met het oog op wederzijds begrip en verdraagzaamheid.

Meer dan kennisoverdracht

Kennisoverdracht blijft weliswaar één van de meest essentiële taken maar daarnaast stellen wij als ideaal de ontwikkeling van de jongere tot een volwassen mens met een hart voor anderen en respect voor overtuigingen die ze niet delen.

Intellectueel en mondig

Het GO! atheneum Grimbergen draagt bij tot het vormen van vrije mensen die intellectueel nieuwsgierig blijven en die iets te zeggen hebben. Wie iets te zeggen heeft moet zich dan ook behoorlijk leren uitdrukken. Een getuigenschrift of diploma behalen is in het Gemeenschapsonderwijs geen doel op zichzelf, maar een middel om toegang te krijgen tot verdere studie of tot een bepaald beroep. Ons ideaal is mensen te vormen die zich hun leven lang verder blijven vervolmaken en die voortdurend nieuwe kennis willen opdoen. De school geeft de aanzet tot die intellectuele nieuwsgierigheid, die ervoor zorgt dat mensen niet uitgeblust en achterop raken.

Steunend op die totale vorming zullen de jongeren het doel en de zin van hun handelen leren inzien en zich ten opzichte van zichzelf en van het maatschappelijk gebeuren met kritisch inzicht kunnen opstellen; ze zullen van jongsaf aan leren in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen. Werken, zich inspannen, behoren in die optiek tot het normale verwachtingspatroon.

Ons team

meer informatie volgt...

Dagindeling
1e lesuur 08u15 - 9u05
2e lesuur 09u05 - 9u55
3e lesuur 9u55 - 10u45
(pauze) 10u45 - 11u00
4e lesuur 11u00 - 11u50
5e lesuur 11U50 - 12u40
(middagpauze) 12u40 - 13u30
6e lesuur 13u30 - 14u20
7e lesuur 14u20 - 15u10
8e lesuur 15u10 - 16u00